POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Witryna Huntingpol | Biuro Polowań dostępna pod adresem huntingpol.eu zwana dalej „Witryną”, prowadzona przez HUNTINGPOL Katarzyna Szymańska, ul. Wierzbowa 5/5, 61- 853 Poznań, działa zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny jest firma HUNTINGPOL Katarzyna Szymańska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 4811/2020, NIP 7542617893, REGON 301482440, email: huntingpol@op.pl, tel. +48 792 181 514, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
  3. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników Internetu (zwanych dalej Użytkownikami) do formularzy elektronicznych w Witrynie udostępnianej w domenie huntingpol.eu.
  4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Ponadto zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  5. Osoby odwiedzające Witrynę mogą przeglądać Witrynę bezpłatnie bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
  6. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Administratora, odpowiedzialne za obsługę Witryny oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Administratora (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 2. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością i wykorzystywane w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, świadczenia usługi newsletter, w tym przesyłania informacji handlowych o Administratorze i jego produktach oraz usługach, a także w celach statystycznych.
  2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  3. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.
  4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  5. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi newsletter, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
  6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkownika. Profilowanie danych osobowych przez huntingpol.eu polega na przetwarzaniu danych jedynie poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 3. KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
  2. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z powyższych uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie na adres huntingpol@op.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.
  3. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.
 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości). Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, jeżeli wymaga tego odpowiedź na dane zapytanie, a także podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
  2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba, że wymaga tego odpowiedź na złożone zapytanie. Wówczas Administrator informuje Użytkownika o tym fakcie.
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. Witryna używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Witrynie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryny, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach Witryny stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Witryny).
  5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Witryny, lepiej zorganizować jej układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Witryny przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Witryny. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Witryny.
  7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).